Privacybeleid

Privacybeleid
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens
 
Van Geem Boomkwekerij gcv
Grote Zadelweg 50
9420 Erpe-Mere
BTW BE0643.881.050

Op de website van Boomkwekerij Van Geem verzamelen we een beperkt aantal persoonsgegevens.
 
Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

  • uw e-mailadres als u dit invoert op deze website
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld contactgegevens, identificatiegegevens en de vrije tekst)
  • de gegevens die we verkregen hebben via één van volgende bronnen, om onze databanken te verifiëren of aan te vullen (websites/social media die informatie bevatten die u zelf publiek hebt gemaakt (vb uw eigen website), databanken die door derden publiek werden gemaakt (vb graydon),publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (vb Belgisch staatsblad))

Deze informatie wordt gebruikt:

  • om u te contacteren
  • voor de verwerking van uw vragen
  • om u later eventueel te contacteren voor direct marketingdoeleinden
  • om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.
 
Verwerkingsmethode
 
Boomkwekerij Van Geem gcv neemt passendebeveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. De gegevens kunnen in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van Boomkwekerij Van Geem gcv (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden aangevraagd.
 
Rechtsgrond:
 
Om te kunnen antwoorden op jouw vragen hebben we jouw contactgegevens nodig. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang om onze klanten vanuit marketing standpunt te contacteren omtrent acties, nieuwigheden of andere relevante informatie mee te delen.
 
Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid
 
Wenst u meer informatie over ons privacy-beleid, dan kan u ons steeds contacteren

  • via post: Grote Zadelweg 50, 9420 Erpe-Mere

Veiligheid:
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en om de nauwkeurigheid ervan te handhaven en dit naar fysieke redelijkheid, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 
Indien er zich desalniettemin een inbreuk voordoet in verband met de persoonsgegevens die een waarschijnlijk hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden als betrokkene, wordt onverwijld melding gemaakt van de inbreuk.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 
Duur van het bijhouden van de gegevens
Alle persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar na het laatste contact, wettelijk verplichte informatie wordt 10 jaar bewaard.
 
Rechten:
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via de contactpagina van deze website.
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen op bovenstaande coördinaten. Boomkwekerij Van Geem gcv zal er alles aan doen om u zo snel mogelijk van dienst te zijn en u ten laatste 30 dagen na het formuleren van uw verzoek contact met u op te nemen.
U kan ten allen tijde een klacht formuleren aan de Privacy Commissie mocht u van mening zijn dat wij foutief zijn omgesprongen met uw persoonsgegevens. Dit kan via
https://www.privacycommission.be/nl
 
Wijziging Privacy statement
Boomkwekerij Van Geem gcv behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina. De laatste wijziging gebeurde op 26 juni 2018. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen.
 
Aanvaarding 
Door het sluiten van een overeenkomst of een contract met boomkwekerij Van Geem gcv of door het invullen van het contactformulier op de website, aanvaardt de cliënt alle bepalingen van deze Privacyverklaring en stemt ermee in dat Boomkwekerij Van Geem gcv zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring.